Behandlingsassistent

Välkommen till en tvåårig utbildning som förbereder dig för arbete som exempelvis behandlingspedagog, boendestödjare eller handledare. Efter fullgjord utbildning kan du arbeta på HVB-hem, inom missbruksvård, på behandlingshem och inom öppna och/eller slutna institutioner.

Utbildningen vänder sig till dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Utbildningen är kostnadsfri och du kan få aktivitetsstöd och i vissa fall ersättning för resekostnader. Prata med din arbetsförmedlare om vad som gäller.
Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola. Det innebär att du har möjlighet att bo på vårt internat.
Välkommen till en utbildning som ger jobb!
Grupper och grupprocesser
Grundläggande teoretisk kunskap om gruppens dynamik, ledarskap och organisationsfrågor.

Värdegrund och människosyn
Kunskaper om centrala etiska begrepp som moral, människovärde, människosyn, värdegrund och mångfald.

Somatisk omvårdnad och hälsa
Den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi, somatiska sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande bland klienter inom verksamhet för psykisk och social ohälsa.

Praktik 1 / Yrkesrollen
Genom fältstudier fördjupas kunskaper om vilka konsekvenser den egna människosynen får i det professionella arbetet. Förankra kunskaper om grupprocesser, samarbete och omvårdnadens grunder.

Lagstiftning
Ger kunskaper om aktuella områden inom socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och skollagen samt klargör vilket uppdrag och ansvar respektive verksamhet har gällande klienten.

Mental och psykisk utveckling
Utvecklar grundläggande kunskaper om människans mentala utveckling och behov samt kunskaper om hur otrygga livssituationer kan störa den sociala utvecklingen.

Missbruks- och beroendetillstånd
Den studerande skall tillägna sig kunskaper om missbruks- och beroendetillstånd, hur missbruks- och beroendeutvecklingsförlopp kan identifieras och förstås samt kunskap om symtom på beroende och beroenderelaterade störningar samt tidiga tecken på beroende.

Psykiatrisk ohälsa och beteendestörningar
Den studerande ska fördjupa kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsstörningarna; autism, Aspergers syndrom, adhd, Touretts syndrom och lätta begåvningshandikapp.
Bemötande och förhållningssätt
Ger fördjupade kunskaper och vidareutvecklar kompetensen till ett väl genomtänkt yrkesetiskt bemötande och förhållningssätt.

Dokumentation och journalföring
Den studerande skall få färdigheter att tillämpa dokumentation och journalföring enligt lagstiftningen.

Yrkesroll och hälsa
Ger kunskap och fördjupad kompetens för förebyggande av ohälsa i yrkesrollen. Metoder och verktyg som förebygger kritiska situationer, samverkande faktorer som säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö.

Praktik 2 / Tillämpa och utveckla yrkesrollen
Ger den studerande möjlighet att under erfaren handledning få utveckla sin kompetens, fördjupa sina kunskaper och praktisera sina färdigheter. Kunskaper om människans mentala och psykiska utveckling, behov och hur otrygga livssituationer kan störa den sociala utvecklingen.

Grunder för kommunikation
Ger fördjupad kunskap och färdigheter för kommunikation i såväl skrift som tal.

Rehabiliteringsinsatser
Ger kunskaper i pedagogiska, psykologiska och medicinska behandlingsmetoder samt samhällsbaserade stödåtgärder.

Examensarbete
Målet är att den studerande ska tillägna sig kunskap självständigt, kompetens i grunder för rapportskrivning och källkritik.

Praktik 3 / Praktisk förankring av teoretisk kunskap
Kursens mål är att ge den studerande möjligheten att under erfaren handledning få utveckla sin kompetens, sina kunskaper och färdigheter.Behandlingsassistent

Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om dina möjligheter att gå utbildningen.

Vill du veta mer?
Daniel Nyholm, kurföreståndare
Tel: 070-257 86 23
E-mail: daniel.nyholm@vindelnsfolkhogskola.se

Utbildningsort:
Vindeln

Läsårstider:
2 år, 71 veckor

Kursstart:
2019

Sista ansökningsdag:
2019-05-15
All undervisning vid Vindelns folkhögskola är kostnadsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.

Om du bor på internatet betalar du 4200 kronor per månad (september – maj) för boende, frukost, lunch och middag. Om du väljer att avstå middagen blir priset istället 3400 kronor per månad. I priset ingår inte kost för undervisningsfria dagar. Tillgång till kök finns i anslutning till ditt boende. Du som bor på internatet betalar 500 kronor i nyckelpant. Dessa pengar får du tillbaka när rummet är utstädat.

Om du inte bor på internatet betalar du 1500 kronor per läsår i serviceavgift (faktura i september). I serviceavgiften ingår bland annat fika i samband med gemensamma informationsträffar och tillgång till gym, bastu, gympasal, wellnessrum, musikrum, bio och uppehållsrum (vilka även de som bor på internatet naturligtvis kan nyttja). Du som ej bor på internatet kan köpa häften med 10 lunchkuponger för 550 kronor. Enstaka luncher kostar 60 kronor. Medhavd mat kan värmas i våra pentryn.

Materialkostnader
Du som studerar Byggnadsvård, Färg och form i inredning, Hälsopedagog, Spaterapeut eller Trä och smide betalar 1500 kronor per termin för kursmaterial.