Dina rättigheter som studerande

Folkhögskolan är en fri skolform som styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler. De statliga pengar som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade till de statliga bidragen, och dessa följs upp, men Folkbildningsrådet har inte som uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.

För dig som studerar på folkhögskola betyder det att det är skolans egen styrelse som har rätt att fatta de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan. För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar vid en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.
Är du missnöjd med din situation eller har du kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse. När de har tagit ställning i frågan och om du fortfarande inte är nöjd, kan du anmäla ditt ärende till FSR.
Detta är exempel på vilken sorts frågor som kan anmälas till FSR:
• din kurs lever inte upp till vad skolan lovat
• skolan har gett felaktig information om obligatoriska kostnader
• brist på deltagarinflytande och studeranderätt
• skolans rutiner för uppföljning av studieresultat och närvaro brister
• en kurs upphör eller ställs in
• disciplinära åtgärder (exempelvis avstängning och avskiljande)
Det går inte att överklaga satta studieomdömen till FSR eller till någon annan instans utanför skolan.
Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan. Det är folkhögskolans styrelse som är ansvarig för verksamheten på skolan och bestämmer vilka regler som ska gälla. Därför utgår FSR från folkhögskolans egna regler och villkor när vi bedömer ett ärende. FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot ger vi rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som anmälts följt rekommendationen som FSR utfärdat.

Huvudman för Vindelns folkhögskola är Västerbottens läns landsting. Folkhögskolor som drivs av ett landsting eller en region faller under de lagar som reglerar svenska myndigheters kontakter med enskilda personer.
Det ger vissa möjligheter för kursdeltagare vid landstingsskolor att överklaga eller klaga på beslut och myndighetsutövning från skolan. Dessa möjligheter att klaga är inte öppna för kursdeltagare vid rörelsefolkhögskolor.
Förvaltningslagen
Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och deras skyldighet att ge service till allmänheten. På en landstingsfolkhögskola kan du till exempel ställa krav på att ärenden ska handläggas inom en rimlig tid. Anmälningar enligt förvaltningslagen kan bara göras av den som är direkt berörd och anmälan ska ske senast tre veckor efter att det beslut som man vill klaga på har fattats.
Offentlighetsprincipen och sekretesslagen
En del av offentlighetsprincipen är att handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla färdiga handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar, är i princip allmänna och normalt tillgängliga för vem som helst.
Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda. Det är även uppgifter som har att göra med psykologisk undersökning eller behandling, enskilda personliga förhållanden hos psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig. Om en kursdeltagare känner sig hotad och det är troligt att personen är förföljd kan den studerandes och nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas.
Som studerande på folkhögskola kan du kontakta FSR för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Du kan även göra en amälan till FSR.
Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.
1. Du ska i första hand vända dig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter.
2. Om du inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av frågan ska du vända dig till skolans styrelse.
3. Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till FSR. Du måste göra anmälan inom ett år efter det att du slutat kursen.
Anmäl ditt ärende på Folkbildningsrådets webbplats. Du är välkommen att ringa till FSR på 08-412 48 10 eller maila till fsr@folkbildning.se om du behöver hjälp med att göra anmälan.

För att studera vid Vindelns folkhögskola ska du vara införstådd med och beredd att följa de ordningsregler och policys vi har.

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Ordningsregler

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Drogpolicy

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Mångfaldsplan

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Jämställdhetsplan

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Friskvårdsplan

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Utvärderingsplan

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Policy kring funktionsnedsättning

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Policy mot kränkande särbehandlingOm Vindelns folkhögskola

Vindelns folkhögskola har erbjudit kunskaper och erfarenheter för framtiden sedan starten 1905. Det har visat sig vara ett koncept som håller. Våra utbildningar är av hög kvalitet. Vi har en lugn och kreativ studiemiljö. Tillsammans praktiserar vi demokrati och solidaritet som ett sätt att ta ansvar. Hos oss sker många spännande möten, workshops och föreläsningar.

Välj den utbildning du söker


Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.

Din e-post:

Ditt telefonnummer:

Bostadsadress:

Postnummer:

Ort:

Län:


Är du född i Sverige? JaNej
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.


Upplysningar om närmast anhörig

Förnamn och efternamn:

Släktband:

Telefonnummer:

E-post:


Din utbildningsbakgrund


Referenter
Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):


Internat
Du som väljer att bo på vårt internat får uppleva mycket mer än dagens lektioner. Du delar din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

I dagsläget erbjuder vi endast internatboende för dem som studerar vid någon av våra utbildningar i Vindeln. Om du sökt till allmän kurs i Umeå eller Åsele, så väljer du alternativet utan internatboende.


Personligt brev
Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.


Bilagor
För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter


All undervisning vid Vindelns folkhögskola är avgiftsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.

Kostnader för dig som bor på vårt internat
Du som bor på vårt internat betalar 3990 kronor per månad för logi, frukost, lunch och middag (september – maj). Om du vill ha dusch och toalett på rummet blir kostnaden istället 5185 kronor per månad.

Frukost och lunch serveras måndag - fredag. Middag serveras måndag - torsdag. I priset ingår ej kost för undervisningsfria dagar och därför finns tillgång till kök för matlagning i anslutning till ditt boende.

Du betalar 500 kronor kontant i nyckelpant. När du återlämnar nyckeln får du tillbaka 500 kronor förutsatt att du fått godkänt för utstädning av ditt rum samt gemensamma utrymmen.

Kostnader för dig som inte bor på internatet
Om du inte bor på internatet betalar du 1500 kronor per läsår i serviceavgift (faktura i september). I serviceavgiften ingår bland annat fika i samband med gemensamma informationsträffar och tillgång till gym, bastu, gympasal, wellnessrum, musikrum, bio och uppehållsrum (vilka även de som bor på internatet naturligtvis kan nyttja). Du som ej bor på internatet kan köpa häften med 10 lunchkuponger för 550 kronor. Enstaka luncher kostar 60 kronor. Medhavd mat kan värmas i våra pentryn.

Materialkostnader
Du som studerar Byggnadsvård, Färg och form i inredning, Hälsopedagog eller Trä och smide betalar 1500 kronor per termin för kursmaterial. Du som studerar Spa- och hudterapeut betalar 2000 kronor.