Planer och policys

Mumin


Ordningsregler för Vindelns folkhögskola
1.
På Vindelns folkhögskola tar vi ansvar för varandra. Det innebär att vi bryr oss på riktigt, ser våra medmänniskor och uppskattar olikheter.
2.
Närvaro är obligatorisk vid:

 • av skolan organiserad undervisning (exempelvis schemalagda lektioner, projektorganiserad undervisning, studiebesök, föreläsningar etcetera).
 • av kursrådet eller arbetsplatsträffen beslutade gemensamma arrangemang (exempelvis temadagar, friluftsdagar, föreläsningar, veckosamlingar etcetera).

3.
Skolan är drogfritt område. Detta innebär:

 • att alkohol, narkotika, dopingpreparat och övriga preparat som inte är förskrivna till dig av läkare inte får intas eller förvaras inom skolans område.
 • att ingen får uppträda berusad inom skolans område. Det är tillåtet att gå hem till sitt rum om man druckit alkohol på annan plats, men det förutsätter att man inte stör andra boende.
 • att vår drogpolicy gäller även all övrig verksamhet som bedrivs i skolans namn även om denna verksamhet inte är förlagd inom skolans område. Som exempel kan nämnas studieresor, studiebesök, utbildning och konferenser.

4.
Skolan arbetar med hälsa och friskvård och strävar efter rökfrihet. Rökning får endast förekomma på anvisad plats under raster och efter skoltid.

5.
För att boendemiljön skall bli så trivsam som möjligt är det viktigt att alla visar varandra hänsyn. Det innebär till exempel att ljudnivån ska vara rimlig och att alla ska hjälpa till att städa gemensamma utrymmen. Rummen ska återställas i ursprungligt skick vid avflyttningen och skador utöver normal förslitning kan leda till ersättningsskyldighet.

6.
På elevhemmet Tuna är det tillåtet att ta med de vanligast förekommande husdjuren. Internatsföreståndaren avgör vilka dessa är. Djuret skall vara rumsrent, ha giltiga vaccinationer och vara ansvarsförsäkrat.

(Kommer snart)
Mångfaldsplan för Vindelns folkhögskola
Syftet med en mångfaldsplan är att motverka all diskriminering genom att förändra och utveckla attityder och värderingar så att alla som vistas på folkhögskolan bemöts på ett jämlikt sätt.

Det krävs ett aktivt arbete för att förhindra trakasserier och/eller diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna

 • Ålder
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning (psykisk och fysisk)
 • Sexuell läggning

Förebyggande insatser
Aktiva diskussioner i undervisning, på morgonsamlingar, i projekt och personalsammankomster.

Tidiga åtgärder vid trakasserier

 • Den drabbade ska få det stöd som behövs
 • Enskilda klagomål ska behandlas varsamt och med sekretess
 • Medlande diskussioner mellan inblandade parter ska aktivt främjas och stödjas
Jämställdhetspolicy för Vindelns folkhögskola
På vår skola ska alla medarbetare och studerande bemötas och behandlas jämställt, värdigt och med respekt. Jämställdhet betyder att alla oavsett kön har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det finns anledning att anta att arbetets kvalité förbättras när personer med olika kön arbetar tillsammans och på lika villkor. Olika erfarenheter skapar nya perspektiv som leder till ett bättre resultat. Särbehandling däremot är kränkande, leder till konflikter, ineffektivitet och dåligt arbetsklimat.

Vi vill skapa och bibehålla en arbets- och studiemiljö som präglas av att:

 • Alla oavsett kön har samma möjligheter att påverka sin arbets- och studiesituation.
 • Arbete/studier organiseras så att det går att kombinera med föräldraskap och/eller annan nära familjerelation.
 • Sexuella trakasserier verbala eller i handling inte förekommer
 • Utvecklingsarbetet främjas av en jämn fördelning mellan könen.
 • Det råder en jämn könsfördelning inom olika yrkes och studiegrupper.
 • Män och kvinnor har lika lön för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga.
 • Vi ska bedöma och värdera varandra lika oavsett kön
 • Kunskapen och medvetenheten om genus- och jämställdhetsfrågor ökar hos personal och de studerande och ses som en oavslutad process och en daglig angelägenhet.
Friskvårdsplan för Vindelns folkhögskola

Riktlinjer för hälso –och friskvårdsaktiviteter
Västerbottens läns landsting har en vision: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning

Folkbildningsrådet, som beviljar statsbidrag till skolans verksamhet, har uppdragit till folkhögskolorna att bedriva verksamhet som främjar folkhälsa.

Utifrån huvudmännens intentioner och skolans profil erbjuder Vindelns folkhögskola friskvårdande aktiviteter för kursdeltagare och personal, som syftar till att främja fysisk, psykisk och social hälsa. Vi vill stimulera till friskvårdsaktiviteter på och utanför skolan/arbetsplatsen som främjar de studerandes och personalens hälsa och därmed öka förutsättningarna för trivsel och effektivitet i arbete/studier och ökad livskvalitet.

Helhetsperspektiv på hälsa och friskvård är viktig. Friskvård skall innebära en strävan mot såväl fysiskt som psykiskt och socialt välbefinnande och skall bedrivas med utgångspunkt från vars och ens individuella förutsättningar.

Friskvård – allas ansvar
Folkhögskolans/arbetsgivarens ansvar för personalens och de studerandes hälsa består ytterst i att skapa en god arbets- och boendemiljö samt att stimulera till friskvårdsaktiviteter av olika slag som främjar hälsa, arbetsglädje och effektivitet.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål:

 • Ge information och kunskap om hälsa och friskvård genom anordnande av temadagar/föreläsningar med inbjudna föreläsare
 • Erbjuda rök-/snusavvänjningskurser till personal via landstinget.
 • Servera hälsosam kost med ekologiskt och närproducerade livsmedel.
 • Erbjuda träning till personal och studerande på lämpliga tider.
 • Ge möjlighet för deltagare på Hälsopedagogutbildningen och Hud och Spa-terapeututbildningen att träna och ge massage och andra spabehandlingar till övriga deltagare och personal i Umeå och Vindeln.
 • Erbjuda kulturella aktiviteter (teater, film, skapande m,m).
 • Erbjuda möjligheten att använda skolans yogasal i Vindeln och Umeå.
 • Erbjuda möjlighet att använda skolans gymnastiksal i Vindeln och Åsele
 • Erbjuda möjlighet att använda skolans gym i Vindeln.
 • Erbjuda yoga med utbildade yogalärare samt yogainstruktörer.
 • Erbjuda motionssim för deltagare en gång i veckan på simhallen i Vindeln.
 • Erbjuda stödsamtal via kurator, socialpedagog eller liknande till deltagarna.
 • Jobba mot att bli en certifierad hälsofrämjande arbetsplats via Västerbottens läns landsting.

Utvärdering av hälso- och friskvårdaktiviteter skall ske i den skolövergripande utvärderingen.

Verksamhetens ansvar
Med landstingets riktlinjer för hälso- och friskvårdsaktiviteter som grund bör varje verksamhet, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, redovisa vilka hälso- och friskvårdsaktiviteter som planeras för att främja medarbetarnas hälsa. En sådan plan kan med fördel användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vara en del av den för varje verksamhet obligatoriska arbetsmiljöplanen. Vid behov av stöd kontaktas personalspecialist. Medarbetarsamtalen ska vara ett forum för uppföljning av friskvårdsinsatserna.

Hälso- och friskvård i landstinget
Landstingets chefer ska tillsammans med sina medarbetare medverka till att förutsättningar skapas för planerade och systematiska hälso- och motionsaktiviteter på arbetstid.

Landstingets chefer har möjlighet att bevilja en hälso-/motionstimma i veckan på arbetstid.

I arbetet med hälsofrämjande sjukvård är nikotinavvänjning ett prioriterat område. Hälso- och motionstimmen kan även beviljas till deltagande i organiserade sammankomster för nikotinavvänjning och viktminskning.

Motionsaktiviteterna ska i normalfallet planeras och schemaläggas i samråd mellan medarbetaren och dennes närmaste chef.

I verksamheter där motion på arbetstid av verksamhetsskäl inte är möjlig, eller i de fall den enskilde medarbetaren så önskar, kan ett bidrag till motionskort på 400 kr/år alternativt  200 kr/termin beviljas.

Motionsgivaren fakturerar landstinget alternativt betalar medarbetaren själv avgiften för motionskortet som därefter ersätts mot kvitto med belopp enligt ovan.

Uppföljning
Uppföljning av tillämpning av riktlinjerna för hälso- och friskvårdsaktiviteter i Västerbottens läns landsting sker:

 • Gentemot medarbetarna vid de årliga medarbetarsamtalen samt i medarbetarundersökningen.
 • Ur kostnads- och verksamhetssynpunkt i årsrapporten.

Policy mot kränkande särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier

På Vindelns Folkhögskola arbetar vi för att alla former av trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling inte ska förekomma.

Kränkande särbehandling är ett begrepp som betyder att någon person godtyckligt får nackdelar gentemot någon annan. Det skulle kunna vara att man blir bestraffad utan att ha gjort något eller blir osynliggjord av en eller flera andra personer.

Trakasserier och mobbning är närliggande begrepp som båda betyder att någon blir utsatt för kränkande behandling av en eller flera andra personer. Exempel på trakasserier och mobbning är:

 • Nedsättande kommentarer, både i vardagen och på nätet
 • Osynliggörande eller utfrysning
 • Våld och hot
 • Kroppsspråk

Sexuella Trakasserier är kränkande behandling av sexuell art som riktas mot någon person. Det är till exempel:

 • Nedsättande kommentarer av sexuell karaktär
 • Oönskade sexuella inviter
 • Tafsning eller annan ovälkommen fysisk kontakt

Om någon person på Vindelns Folkhögskola upplever att man själv eller någon annan är utsatt för något av ovanstående så är det viktigt att direkt prata med någon i personalen man har förtroende för, och den personen har en skyldighet att ta anmälan på allvar. Till exempel kan man prata med den som är kursansvarig för den kurs man går. Kursansvarig kan sedan om så behövs ta ärendet vidare till rektor. Upplever du att din anmälan inte tas på allvar kan du ta ärendet vidare till Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd – FSR.

Skolan ska vidta åtgärder mot den som utsätter andra för kränkande behandling. Vilka åtgärder det är beror på vad som har hänt och hur allvarligt det är. I särskilt allvarliga fall kan den som har kränkt någon annan tvingas lämna skolan.

Det är också viktigt att känna till att du som person är skyddad av svensk lagstiftning. Är du utsatt för kränkningar så kan du alltså polisanmäla det.

Policy för utvärdering

Vindelns folkhögskolas policy för utvärdering ska vägledas av följande principer:

 • Statens mål för folkbildningen ska utvärderas.
 • Deltagarnas utveckling av ämneskunskaper och förmågor ska utvärderas.
 • Arbetslagens sätt att organisera verksamheterna ska utvärderas.
 • Att identifiera verksamheternas utvecklingspotential ska prioriteras.

Statens mål för folkbildningen
Statens mål för folkbildningen är att stärka och utveckla demokratin, utjämna utbildnings-klyftor, öka samhällsengagemang samt bredda delaktigheten i kulturlivet. Observera att engagemang och delaktighet inte är liktydigt med ämneskunskaper.

Deltagarnas utveckling av ämneskunskaper och förmågor
Vindelns folkhögskola utfärdar behörigheter i ämneskunskaper och (för allmän kurs) ett studieomdöme. Studieomdömet mäter inte ämneskunskaper utan är ett omdöme över deltagarens studieförmåga baserat på förmågor. Till förmågor räknas t.ex. att lära sig hur man lär sig, att tillämpa gamla kunskaper på nya situationer, social förmåga, att se sammanhang och helheter, att slutföra påbörjade uppgifter, självständighet och att ta eget ansvar.

Förmågor ges allt större vikt vid utvärderingar av skilda utbildningssystem i olika delar av världen. Det antas sammanhänga med en ökad osäkerhet om hur samhället och arbetsmarknaden kommer att förändras i framtiden.

Arbetslagens sätt att organisera verksamheterna
Det värde arbetslagen producerar är större än summan av individernas prestationer. Både individernas och arbetslagens sätt att organisera verksamheterna bör därför utvärderas. Arbetslagen kan i större utsträckning utvärdera sig själva genom kortare utvärderingar (”team debriefs”) och kollegialt lärande i lärarrum, klassrum och fikarum. Målet för arbetslagens utvärderingar bör vara en lärande organisation, där all personal kontinuerligt lär av varandra och av deltagarna. Utvärderingar och lärande ska vara integrerad i all verksamhet.

Att identifiera verksamheternas utvecklingspotential
Utvärderingar kan användas såväl för att identifiera problem som att identifiera potential för utveckling och förnyelse. Syftet med att identifiera potential för utveckling och förnyelse är både att gå före (att vara ”ahead of demand”) och att förhindra att problem uppstår. Problem uppstår när organisationen blir rigid, samtidigt som omvärlden förändras snabbt. Att lösa problemen i efterhand – när de redan uppstått – är en mindre effektiv metod för utvärdering. Utvärderingar som identifierar potential för utveckling och förnyelse bör därför prioriteras.

Policy för avstängning

Vindelns Folkhögskolas grundläggande uppgift är att på alla sätt stödja våra studerande så att de når sina studiemål. Studerandehälsan skall aktivt arbeta tillsammans med studeranden som behöver det.

Grov eller upprepad avvikelse från våra regler kan leda till avstängning från undervisningen och/eller från internatet.

Orsakerna kan vara:

 • Alkohol, narkotika eller annan droganvändning eller påverkan inom skolans område. Se drogpolicydokumentet
 • Missbruk av skolans datanät.
 • Stöld
 • Rasistiska, sexistiska, diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning.
 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom
 • Hög och oredovisad frånvaro från undervisningen
 • Falska eller manipulerade intyg/betyg vid ansökan
 • Avstängning från internatet kan ske vid åsidosättande av villkor och föreskrifter.

Arbetsgången i dessa ärenden är följande: 

 • Studerandehälsan kallar den studerande till samtal om vad som inträffat. Vid behov aktiveras insatser.
 • Vid grova överträdelser kan beslut om omedelbar avstängning från internatet och/eller undervisningen fattas av rektor.
 • Om den studerande är missnöjd med ett avstängningsbeslut kan man i första hand vända sig till Folkhögskolestyrelsen.
 • Om missnöje kvarstår kan den studerande i nästa steg vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. E-postadress till FSR är fsr@folkbildning.net

Kostpolicyn syftar bland annat till att:

 • Servera mat med bra näringsinnehåll som är av hög kvalitet
 • Erbjuda goda matvanor och ge kunskaper för hälsa och välbefinnande.
 • Vår restaurang är KRAV-certifierad. Vårt arbete med att öka andelen ekologiska livsmedel som serveras fortsätter
 • Utveckla matgästernas ansvar och förståelse för miljön och den egna livsstilens betydelse för densamma.
 • Öppna för måltiden som en viktig källa till sociala kontakter.
 • Sträva efter att göra de bästa valen ur etiska och miljömässiga utgångspunkter.
 • Erbjuda en trevlig och ändamålsenlig matsal.

Näring:

 • Maten bör vara omväxlande och fri från onödiga tillsatser.
 • Härdat fett (transfett) ska inte serveras.
 • Tonvikten vid frukost och fika ska ligga på servering av grovt bröd och pålägg, flingor, gryn samt grönsaker frukt och bär.
 • Specialkost tillhandahålls.
 • Vi vill minska den totala köttkonsumtionen och öka inslagen av vegetariska rätter
  samt fisk. Varje dag serveras ett vegetariskt alternativ och en gång i veckan serveras
 • en fiskrätt.
 • Vi strävar efter att vår salladsbuffé ska vara KRAV-odlad och om möjligt följa säsongen.
 • Dryck som serveras är ekologisk mjölk samt vatten.

Hållbar utveckling och måltidsmiljön:

 • Vindelns folkhögskola verkar för ökad ekologisk odling genom att i möjligaste mån köpa ekologiska livsmedel.
 • Vi undviker GMO och väljer etiskt märkta produkter i så hög utsträckning som möjligt. Vi ska inte servera rödlistade eller utrotningshotade arter.
 • Vi källsorterar.
 • Köksmästaren ansvarar för att de studerande har möjlighet att påverka maten och därmed stimulera engagemang för måltiderna och måltidsmiljön.
 • Matgästerna ska få ett bra och personligt bemötande och det ska vara trevligt att äta i restaurangen.

Kvalitet:

 • Matgästernas behov är utgångspunkten för alla medarbetare.
 • Vi använder måltiderna som ett pedagogiskt verktyg. Det innebär att vi på ett tydligt sätt informerar om innehållet i maten som serveras.
 • Köket och matsalen utvärderas kontinuerligt i terminsutvärderingarna och vi eftersträvar högsta betyg.
 • Vi är ett utbildningskök och eftersträvar att de kockstuderande ska få tillfällen att tillreda lunch som serveras i restaurangen.
 • Vi strävar efter att flertalet av de studerande och våra medarbetare ska äta i skolans restaurang.


Om Vindelns folkhögskola

Vindelns folkhögskola har erbjudit kunskaper och erfarenheter för framtiden sedan starten 1905. Det har visat sig vara ett koncept som håller. Våra utbildningar är av hög kvalitet. Vi har en lugn och kreativ studiemiljö. Tillsammans praktiserar vi demokrati och solidaritet som ett sätt att ta ansvar. Hos oss sker många spännande möten, workshops och föreläsningar.

Välj den utbildning du söker


Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.

Din e-post:

Ditt telefonnummer:

Bostadsadress:

Postnummer:

Ort:

Län:


Är du född i Sverige? JaNej
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.


Upplysningar om närmast anhörig

Förnamn och efternamn:

Släktband:

Telefonnummer:

E-post:


Din utbildningsbakgrund


Referenter
Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):


Internat
Du som väljer att bo på vårt internat får uppleva mycket mer än dagens lektioner. Du delar din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

I dagsläget erbjuder vi endast internatboende för dem som studerar vid någon av våra utbildningar i Vindeln. Om du sökt till allmän kurs i Umeå eller Åsele, så väljer du alternativet utan internatboende.


Personligt brev
Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.


Bilagor
För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter


All undervisning vid Vindelns folkhögskola är avgiftsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.

Kostnader för dig som bor på vårt internat
Du som bor på vårt internat betalar 3990 kronor per månad för logi, frukost, lunch och middag (september – maj). Om du vill ha dusch och toalett på rummet blir kostnaden istället 5185 kronor per månad.

Frukost och lunch serveras måndag - fredag. Middag serveras måndag - torsdag. I priset ingår ej kost för undervisningsfria dagar och därför finns tillgång till kök för matlagning i anslutning till ditt boende.

Du betalar 500 kronor kontant i nyckelpant. När du återlämnar nyckeln får du tillbaka 500 kronor förutsatt att du fått godkänt för utstädning av ditt rum samt gemensamma utrymmen.

Kostnader för dig som inte bor på internatet
Om du inte bor på internatet betalar du 1500 kronor per läsår i serviceavgift (faktura i september). I serviceavgiften ingår bland annat fika i samband med gemensamma informationsträffar och tillgång till gym, bastu, gympasal, wellnessrum, musikrum, bio och uppehållsrum (vilka även de som bor på internatet naturligtvis kan nyttja). Du som ej bor på internatet kan köpa häften med 10 lunchkuponger för 550 kronor. Enstaka luncher kostar 60 kronor. Medhavd mat kan värmas i våra pentryn.

Materialkostnader
Du som studerar Byggnadsvård, Färg och form i inredning, Hälsopedagog eller Trä och smide betalar 1500 kronor per termin för kursmaterial. Du som studerar Spa- och hudterapeut betalar 2000 kronor.